Устав

УСТАВ на Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ОПТОМЕТРИСТИТЕ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

1.1. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ОПТОМЕТРИСТИТЕ, наричано по-долу за краткост Сдружение/то, е юридическо лице с нестопанска цел, учредено и действащо, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и настоящия Устав.

1.1.1. Сдружението е доброволна и самоуправляваща се, неполитическа и нерелигиозна организация, отделно от членовете си.

1.1.2. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

1.1.3. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на
Сдружението.
Наименование

1.2. Наименованието на Сдружението е БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ОПТОМЕТРИСТИТЕ”.

1.2.1. Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, Съда, в който е регистрирано, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, се посочват в документите от кореспонденцията му.

Седалище и адрес на управление

1.3. Седалището и адресът на Сдружението са: град София, п.к. 1680, район “Витоша”, кв. “Манастирски ливади”, бул. “България” № 88, вх. 2, ет. 1, офис 1.

Срок

1.4. Дейността на Сдружението не е ограничена със срок.

Определяне на дейността

1.5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ОПТОМЕТРИСТИТЕ се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

2.1.  Основните цели на Сдружението са:

Да развива здравеопазването в сферата на грижите за човешкото зрение;

Да стимулира осведомеността на гражданите и тяхната здравна култура по отношение на грижите и лечението на човешкото зрение;

Да създава условия и да подпомага скринига на зрението като превантивна здравна мярка;

Да създава условия и да подпомага хората със слабо зрение, които са социално слаби, инвалиди или лица, нуждаещи се от грижи;

Да развива информационна дейност и да финансира хората, занимаващи се с научна и развойна дейност в сферата на оптометрията;

Да съдейства за популяризиране на научните и техническите постижения на членовете и проектите на сдружението;

Да разработва и работи за налагането на етични норми при практикуване на професията Оптометрист;

Да осъществява контакти и съвместна дейност с други сродни организации в България и чужбина на основата на европейската интеграция;

Да подкрепя и  инициира програми и  събития, издигащи  престижа на българския оптометрист;

Да подпомага държавните институции с цел по ефективно прилагане на европейския опит в областта на оптометрията;

Да представлява обединения интерес на оптометристите в Република България пред всички трети лица, публичните органи и институции в Република България, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина;

Да създава условия, координира и поощрява развитието на Оптометрията в Република България;

Да създава добри търговски и клинични практики по отношение на Ортометрията в Република България.

2.2. Сдружението постига целите си с помощта на следните средства:

Взаимодейства с всички публични институции и неправителствени организации в страната, с институциите на ЕС, европейски неправителствени организации и международната общност, които имат отношение към Оптометрията;

Участва в разработването и управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС или от международни организации в областта на Оптометрията;

Организира и участва в симпозиуми, семинари, конференции, обучения и други национални и международни мероприятия по общи и конкретни въпроси в областта на целите на Сдружението;

Обмяна на опит, знания и добри практики с нацинолани и международни организации и експерти;

Насърчава партньорството между членовете на Сдружението, висшите учебни заведения, колежите и научните институти и неправителствените организации в областта на Оптометрията, както и участието им в съвместни проекти с Държавата и Общините за развитие на Оптометрията на територията на Република България;

Осъществяване на благотворителна дейност;

Извършва и други дейности, свързани с целите на Сдружението.

2.3. Сдружението има следния предмет на дейност:

Организира срещи, симпозиуми, семинари и други национални или регионални мероприятия за постигане на целите си.

Участва в международни форуми и събития в областта на целите на сдружението и популяризира дейността на сдружението и резултатите от нея.

Участва в разработването и управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС или от международни организации в областта на Оптометрията, съвместно с други партньори.

Поддържа електронен сайт и предоставя специализирана информация.

 

2.4. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, само ако същата е свързана с основната му дейност, като приходите ще се използват за постигане на целите на Сдружението, определени с настоящия Устав. Допълнителната стопанска дейност има следния предмет: Маркетингови проучвания и анализи; Изследвания и разработване и управление на проекти в областта на целите на сдружението; Консултантска дейност, информационни и рекламни услуги.

 

IІI.  ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

3.1. Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат български физически, които отговарят на следните кумулативни критерии:

– имат придобита бакалавърска или магистърска степен по Оптометрия или са студент по Оптометрия;

– споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане;

– изпълняват Устава на сдружението;

– внесли са встъпителната си вноска (ако има такава);

– плащат редовно членския си внос.

3.1.1. За установяване изпълнение на критерия „има придобита бакалавърска или магистърска степен по Оптометрия или са студенти по Оптометрия” съответният член представя изискуемите по Закон документи – диплом или заверена студентска книжка.

3.2.  Всеки член на Сдружението има право:

3.2.1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;

3.2.2. Да бъдат избирани в управителните органи на Сдружението;

3.2.3. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;

3.2.4. Да бъде информиран за дейността на Сдружението;

3.2.5. Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

3.3.6 Всеки член на Сдружението е длъжен:

3.3.1. Да внася членския си внос, както и определените от Общото събрание начални, допълнителни и целеви имуществени вноски;

3.3.2. Да спазва Устава и вътрешните правила на Сдружението и да работи за постигане на поставените цели;

3.3.3. Да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

3.3.4. Да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите на Сдружението и/или го злепоставят.

3.4. Членските права и задължения, с изключение на имуществените такива, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез изрично, за всеки конкретен случай, упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Един член не може да представлява с пълномощно повече от два членове на Сдружението.

Придобиване на членство

3.5.  Членовете на Сдружението могат да бъдат:

3.5.1. редовни членове – физически лица придобили бакалавърска или магистърска степен по Оптометрия;

3.5.2. асоциирани членове – физически лица, които са студенти по Оптометрия;

3.5.3. почетни членове – физически лица с принос в областта на Оптометрията или в други области, свързани с целите на Сдружението.

3.6. Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет.

3.6.1. Кандидатите изпращат форма за членство до Управителния съвет, към която се прилагат документ по чл. 3.1.1. и препоръка от един член на Сдружението.

3.6.2. За реда и начина за приемане на нови членове на Сдружението Управителният съвет приема Правилник.

Прекратяване на членство

3.7. Членството се прекратява:

3.7.1. С едностранно волеизявление до Сдружението;

3.7.2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на съответния член-физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон;

3.7.3. С изключване;

3.7.5. При отпадане;

3.7.6. При установяване по съответния ред, че представените документи по т. 3.1.1. са нелигитимни.

3.8. При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание, при спазване на разпоредбите на  чл. 7.3. от настоящия Устав. В този случай Сдружението не връща направените имуществени вноски.

3.9. Решението за изключване се взема с мотивирано решение от Управителния съвет на Сдружението при наличието на едно от следните основания: при системно нарушаване на Устава на Сдружението; при системно нарушаване на правилата за осъществяване на дейността на Сдружението или когато с действията си уронва престижа на Сдружението.  Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

3.10. Отпадането на членство е налице при невнасяне на годишния членски внос или при системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.
3.11. При прекратяване на членството в случаите по чл. 3.9. и чл. 3.10. Сдружението не връща направените имуществени вноски.

 

ИМУЩЕСТВО

Имущество

4.1. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, членските вноски на членовете, имуществени вноски от членовете, права на интелектуална собственост, вземания и други права, съгласно действащото законодателство на Република България.

Източници на средства

4.2. Всички членове на Сдружението са длъжни да внасят определения членски внос. Размерът на встъпителната вноска и на годишния членски внос се определят от Управителния съвет на Сдружението. Срокът за внасянето на членския внос е до 30 Март на съответната година. При придобиване на членство, всеки нов член на Сдружението внася встъпителна вноска и годишната си членска вноска. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ. Внесените встъпителни вноски и годишни членките вноски не подлежат на връщане на членовете на Сдружението.

4.2.1. По решение на Управителния съвет, членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски в извънредни случаи, когато това се налага за провеждане на мероприятие във връзка с постигане на целите на Сдружението. В тези случаи следващото Общо събрание на Сдружението се произнася относно правилността и целесъобразността на решението на УС за целеви вноски от членовете.

4.2.2. Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или временно и възмездно ползване на недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи, като сключването на съответния договор са одобрява от Управителния съвет на Сдружението.

4.2.3. Сдружението може да получава дарения от физически и/или юридически лица и да сключва договори за спонсорство, при условия и по ред, одобрен с Правилника за работа на Управителния съвет.

Разходване на имущество

4.3. Сдружението извършва разходите си в изпълнение на утвърдения бюджет и в съответствие с приетия Правилника за работа на Управителния съвет.

4.3.1. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението.  Решението се взема с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите членове на събранието.

4.3.2. Сдружението не разпределя печалба.

 

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

5.1. Органите на сдружението са: Общо събрание и Управителен съвет.

5.1.1. Върховният орган на Сдружението е Общото събрание.

5.1.2. Висшият управителен орган на Сдружението е Управителният съвет.

 

Състав на Общото събрание

5.2. Общото събрание се състои от учредителите на Сдружеднието и всички редовни членове на Сдружението, които са били членове на същото поне 2 (две) години.

5.2.1. В Общото събрание всеки член от състава му има право на глас.

5.2.2. Членовете от състава на Общото събрание участват в същото лично или чрез упълномощен представител. Присъстващ член на Общото събрание може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание.

 

Представителство

5.3. Пълномощник на физическо лице може да бъде само физическо лице.

5.3.1. Упълномощаването се извършва за конкретно Общо събрание, с посочени Решения по дневния ред, като пълномощното е нотариално заверено.

5.3.2. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

 

Компетентност на Общото събрание

5.4. Общото събрание:

5.4.1. Изменя и допълва Устава на Сдружението;

5.4.2. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

5.4.3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

5.4.4. Одобрява годишния финансов отчет и приема бюджета на Сдружението;

5.4.5. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет.

5.4.6. Приема отчета за дейността на Сдружението от Управителния съвет;

5.4.7. Отменя решения на Управителния съвет на Сдружението, когато те противоречат на Закона и Устава;

5.4.8. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от Закона, настоящия Устав или други вътрешни актове на Сдружението.

 

Провеждане на Общо събрание

5.5. Заседанията на Общото събрание биват редовни и извънредни.

5.5.1. Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

5.5.2. Извънредно Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по инициатива на Управителния съвет.

Свикване на Общото събрание

5.6. Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете на Сдружението.

5.6.1. Ако в срок от 1 (един) месец от постъпилото искане за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или от изрично упълномощено от тях лице.

5.6.2. Свикването може да се извърши по един от следните начини, като преценката за вида на свикването се прави за всеки отделен случай от Управителния съвет, чрез покана, която се връчва лично, срещу подпис, на всеки един член на Сдружението или чрез изпращане на посочения в Декларацията за приемане на член електронен адрес. Във всички случаи, описани по-горе, поканата се поставя и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението. В случай на необходимост поканата може да бъде поставена на място, различно от седалището, като за това следва да бъдат уведомени своевременно всички членове на Сдружението по телефон, факс, и-мейл или друг подходящ начин.

5.6.3. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. На основание чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

5.6.4. Времето от връчване или публикуване на поканата за свиквана на Общо събрание до момента на откриването му не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Право на сведение

5.7. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на Сдружението в седалището на Сдружението или на мястото, където е поставена поканата в случаите на чл. 5.6.2., изр. второ, от датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.  При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

Списък на присъстващите

5.8. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

5.8.1. В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличието на кворум.

 

Кворум

5.9. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове с право на глас.  При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе редовно, колкото и членове да се явят.

 

Право на глас

5.10. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

 

 

Конфликт на интереси

5.11. Член на Сдружението или негов представител не може да участва в гласуването:

– за предявяване на искове срещу него;

– за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на
отговорността му към Сдружението;

– при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

– по въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи и/или възпрепятства вземането на решения.

 

Мнозинство

5.12. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от присъстващите членове.

5.12.1. За решенията по чл. 5.4.1. и чл. 5.4.2. се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

5.12.2. Останалите решения се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

 

Решения

5.13. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в поканата.

5.13.1. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според Закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

5.14. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на Закона.

5.14.1. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на Общото събрание, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите членове на Сдружението и документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание.

5.14.2. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

5.15. Сдружението се управлява от Управителен съвет.

5.15.1. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

5.15.2. Управителният съвет е в състав от 7 (седем) члена – членове на Сдружението.

5.15.3. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

5.15.4. Членовете на Управителния съвет трябва да отговарят на следните изисквания:

– да притежават подходяща професионална квалификация и опит;

– да не са били членове на управителен или контролен орган на Сдружение или Дружество, прекратено поради несъстоятелност.

 

Права и задължения на Управителния съвет

5.16. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се определя обема на представителната, респективно изпълнителната власт на отделни негови членове.

5.16.1. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

5.16.2. Управителният съвет приема Правилник за работата си.

5.16.3. Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.

5.16.4. Всеки член на Управителния съвет може да поиска от Председателя на Управителния съвет да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

 

5.17. Управителният съвет:

5.17.1. Ръководи Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

5.17.2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

5.17.3. Избира от своя състав Председател на Сдружението и Заместник-председател на Сдружението;

5.17.4. Разпорежда се с имуществото на Сдружението, осигурява стопанисването и опазването му;

5.17.5. Приема организационно-управленската структура и други вътрешни правила на Сдружението;

5.17.5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

5.17.6. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5.17.7.Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

5.17.8. Определя ликвидатор, който да извърши ликвидация на Сдружението;

5.17.9. Назначава и освобождава регистрирани одитори, които да извършват проверка и заверка на годишния финансов отчет;

5.17.10. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

5.17.11. Взема решение за участие на Сдружението в други организации;

5.17.12. Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;

5.17.13.Взема решения относно: размера на встъпителната вноска, редовните и/или допълнителни вноски от членовете, както и дължимостта им; одобрява решения на УС за целеви вноски от членовете или решенията/сключените договори за предоставените от членовете парични средства под формата на заем или временно и възмездно ползване на недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи; взема решения за имуществени вноски от членовете;

5.17.14. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са изключителната компетентност на Общото събрание.

 

Кворум и мнозинство

5.18. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на Съвета.  Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

5.18.1. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен в случаите, предвидени в чл. 5.17.4., чл. 5.17.7. и чл. 5.17.8.  от Устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

5.18.2. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.  Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от заседанието.

5.18.3. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет

5.19. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението.

5.20. Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Председател на Сдружението

5.21. Председателят на Сдружението е и председател на Управителния съвет. Председателят се избира от Управителния съвет на Сдружението. Решението на Управителния съвет се взема с мнозинство 2/3 от всички членове. Неговият мандат е 3 (три) години, освен ако по обективни причини същият не бъде прекратен от Упарвителния съвет или в случай на оставка.

 

5.22. Председателят на Сдружението:

5.22.1. Представлява Сдружението, в съответствие с решенията на Управителния съвет.

5.22.2. Взаимодейства с органите на държавна и изпълнителна власт, български и чуждестранни институции и структури;

5.22.3. Допринася за утвърждаване на високия авторитет и публичния облик на Сдружението;

5.22.4. Организира дейността на Сдружението и осъществява оперативното му ръководство;

5.22.5. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

5.22.6. Сключва трудовите договори със служителите на Сдружението и определя трудовите им възнаграждения, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

5.22.7. Възлага на трети лица извършването на определени действия и/или изготвянето на определени документи в интерес или за целите на Сдружението;

5.22.8. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

 

5.23. Заместник председателят на Сдружението:

5.23.1. Подпомага Председателя на Сдружението в дейността му;

5.23.2.  Поема функциите на Председателя на Сдружението при случаите на временна обективна невъзможност на Председателя да изпълнява своите функции;

5.23.3. Организира и отговаря за административната дейност на Сдружението;

5.23.4. Организира изпълнението и на други текущи задачи, възложени му от Председателя на Сдружението;

5.23.5. Докладва незабавно на Председателя на Сдружението за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

 

VІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване:

6.1. Ежегодно до края на месец февруари, Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на независими одитори в предвидените от Закона случаи.

Съдържание на отчета за дейността:

6.2. Годишният отчет за дейността на Сдружението съдържа данни относно:

– съществените дейности, изразходваните средства, връзката им с целите и постигнатите резултати;

– размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

– финансовия резултат.

Приемане на годишното приключване

6.3. Годишният финансов отчет и отчетът за дейността се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото редовно Общо събрание.

 

Задължителна отчетна информация

6.4. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Назначаване на независими одитори

6.5. Сдружението подлежи на задължителен независим одит при условията на чл. 39, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Книги на Сдружението

6.6. На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.  Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

6.6.1. Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, електронен адрес за изпращане на съобщения и покани за Общо събрание и телефон за връзка.

VIІ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 

Основания за прекратяване:

7.1. Сдружението се прекратява:

7.1.1. По решение на Общото събрание;

7.1.2. При обявяването му в несъстоятелност;

7.1.3. С решение на компетентния орган по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

Преобразуване:

7.2. Сдружението може да се преобразува при спазване на законовите изисквания и в съответствие с взетите от Общото събрание решения.

 

 

 

 

 

 

Ликвидация:

7.3. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението в друго юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

7.3.1. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от упълномощено от него лице. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

7.3.2. Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

учредителите и настоящите и бившите членове на Сдружението;

лицата, били в състава на органите на Сдружението и на служителите му;

ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

съпрузите на лицата по т.1-3;

роднините на лицата по т.1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия- до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

7.3.3. Разпределянето на останалото, след удовлетворяване на кредиторите, имущество се решава от Общото събрание, като ако решение за това не е било взето до прекратяване на Сдружението, то се взема от ликвидатора.

7.3.4. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходния член, то се предава на Общината по седалище на Сдружението, при условията на действащия ЗЮЛНЦ.

VIIІ.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

8.2. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство, вкл. и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.