За нас

Български Съюз на Оптометристите, БСО (Bulgarian Association of Optometrists, BAO) е национална професионална асоциация, отворена за всички със завършено висше образование, бакалавърска или магистърска степен по оптометрия, както и за студенти по оптометрия.  БСО е учреден през 2014 година, като дружество с нестопанска цел в обществена полза. Целите на съюза са:

 • да създава условия, координира и поощрява развитието на оптометрията в България
 • да съдейства на членовете си за поддържане на професионалната им квалификация
 • да стимулира осведемеността на гражданите и тяхната здравна култура по отношение на грижите за човешкото зрение
 • да подпомага скрининга на зрението като превантивна здравна мярка
 • да развива информационна дейност и подпомага хората, занимаващи се с научна и развойна дейност в областта на оптометрията, да популяризира постиженията в областта
 • да разработва и работи за налагането на етични норми при практикуването на професията Оптометрист
 • да създава добри търговски и клинични практики по отношение на оптометрията в България
 • да осъществява контакти и съвместна дейност сродни организации в България и чужбина на основата на европейската интеграция
 • да подкрепя и инициира програми и събития, издигащи престижа на българския оптометрист
 • да подпомага държавните институции с цел ефективно пролагане на европейския опит в областта на оптометрията
 • да  представлява обединения интерес на оптометристите в България пред всички трети лица, публичните органи и институции в България, както и пред международни и други сродни организации в сраната и чужбина