Регламентиране

Оптометрията е сравнително нова специалност за България и в нормативната уредба оптометристите са споменати в Чл. 5. (1)НАРЕДБА № 19 ОТ 27 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОПТИКИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 103 ОТ 2011 Г.) , което може да прочетете тук. До последното изменение на тази наредба, през 2011, в страната са работили няколко оптометристи дипломирани в чуждестранни университети, също и оптометристите завършили през 1991 г. еднократно проведения курс, държавна поръчка, в Медицински колеж „Й. Филаретова”.

През последните 7 години се постави началото на университетските програми по оптометрия в България и броят на бакалаврите и магистрите с тази специалност постепенно се увеличава. През 2012 се дипломира първият випуск оптометристи от СУ „Св. Климент Охридски“, а в средата на 2018 предстои дипломирането на първия випуск магистри по оптометрия от Медицинска Университет, Варна. Междувременно в страната се завърнаха още оптометристи с дипломи от университети във Великобритания и Германия. А вече има и обратния пример, показателен за европейското ниво на родното ни образование по оптометрия – дипломиран в Софийския Университет оптометрист, работи по специалността си в Германия.

БСО се ангажира с дейности по регламентиране на оптометричната практика веднага след учредяването си. Първата важна цел, която си поставихме и постигнахме успешно, беше включването на професията „оптометрист“, с минимално изискуемо образование „бакалавър“, в Националния Класификатор на Професиите и Длъжностите (НКПД). През 2015 работихме съвместно със Софийския Университет по обосновката и съдържанието на предложение до Министерство на Труда и Социалната Политика (МТСП). В резултат на това предложение, със заповед на МТСП от 22.12.2015, в НКПД беше включен „оптометрист“ с код 2267 6002. Първите четири цифри от кода показват, че оптометристите са класифицирани като здравни специалисти, заедно с оптиците, а петата цифра определя задължителното минимално ниво на образование за професията.

Една от основните цели на БСО е създаването на адекватни регламентирани условия за оптометрична практика, за да бъдат ясни задълженията и правата на оптометристите, да бъдат максимално добре балансирани и защитени интересите на всички очни специалисти и тези на потребителите. Затова БСО провежда редица срещи с експерти и заинтересовани лица, и следи добрите практики в други държави с опит и история в бранша. Изключително важно в това отношение е членството на БСО в Европейския Съвет по Оптометрия и Оптика (ЕСОО), предоставящо достъп до информация, консултации и различни европейски процедури.